MENU

Statut Fundacji Asante

 

Rozdział I.

Postanowienia ogólne

§1

1. Fundacja „Asante” zwana dalej Fundacją działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach z późniejszymi zmianami oraz na podstawie niniejszego statutu.

2. Fundacja jest apolityczna i nie opowiada się za żadnym z wyznań religijnych.

3. Fundacja została ustanowiona przez Krzysztofa A. Pijarowskiego i Joannę Kotwicką, zwanych dalej w Statucie Fundatorami.

§2

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Gorzów Wlkp..

2. Fundacja dopuszcza zmianę miasta siedziby „Asante” w toku rozwoju organizacji.

3. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

4. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej oraz zagranica. Fundacja może tworzyć stałe lub tymczasowe biura w innych krajach       niż Rzeczpospolita Polska

§3

1. Fundacja posiada osobowość prawną.

2. Nadzór nad Fundacją sprawuje właściwy minister .

§4. 

Fundacja używa pieczątek z danymi indentyfikacyjnymi Fundacji. Pieczątki w zależności od potrzeb mogą być używane po polsku lub w wersji angielskiej oraz francuskiej.

§5. 

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów statutowych. Rozdział II. Cele Fundacji

§6.

Celami Fundacji są:

1. Wspieranie edukacji dzieci i młodzieży najbiedniejszych regionów Afryki. 

2. Promocja kultury i sztuki młodych twórców z państw regionu Afryki.

3. Pomoc humanitarna w najbiedniejszych regionach świata.

Ponadto Fundacja Asante może realizować dodatkowe cele w ramach działalności pożytku publicznego.

4. Promocja szeroko pojętej kultury i sztuki innych krajów i narodów świata na terenie Polski a także promocja polskiej kultury i sztuki na terenie naszego kraju i poza nim.

5. Pomoc spoleczną umożliwiając osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, ktorych nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

7. Promocja transplantologii i dawstwa narządów.

§7.

Fundacja swoje cele realizuje poprzez:

1. Budowę szkół, przedszkoli, punktów medycznych oraz miejsc ujęć wodnych w najbiedniejszych regionach Afryki.

2. Opracowywanie i wprowadzenie w placówkach Fundacji własnego programu edukacyjnego skierowanego do dzieci i młodzieży z państw Afryki.

3. Współprace z rządami i ambasadami państw Afryki.

4. Współpraca z ośrodkami misyjnymi działającymi na kontynencie Afrykańskim.

5. Współpracę z innymi instytucjami , ośrodkami i organizacjami artystycznymi w kraju i na świecie.

6. Prowadzenie na terenie Europy centrum promocji sztuki afrykańskiej zarówno w świecie realnym jak i wirtualnym. Do zadań Centrum należeć będzie:   

a. organizacja wystaw zbiorowych i indywidualnych, 

b. prowadzenie galerii,

c. organizowanie warsztatów artystycznych

d. aukcje sztuki,

e. wydawnictwa w formie papierowej, cyfrowej lub audiowizualnej,

f. gromadzenie dokumentalizacji filmowej i fotograficznej

g. organizacja sympozjów, kongresów i innych form promocji.

7. Tworzenie stypendiów dla uczniów , studentów z państw afrykańskich.

8. Współpracę ze środkami masowego przekazu w sprawach dotyczących popularyzacji i promocji działań Fundacji.

9. Podejmowanie inicjatyw gospodarczych w celu pozyskania środków na działalność statutową Fundacji

10. W przypadku klęsk żywnościowych i innych kataklizmów na terenach objętych działaniem „Asante” Fundacja może uruchomić pomoc humanitarną dla miejscowej ludności.

11. Fundacja dopuszcza także inne działania o charakterze humanitarnym tu nie wymienione. 

12. Fundacja może organizować koncerty muzyczne, edukacyjne audycje muzyczne oraz wydawać płyty za pomocą własnej agencji koncertowej Latajaca Filharmonia Art Asante. Dochód z agencji w całości musi być przeznaczony na cele statutowe.

13. W celu realizacji działań określonych w § 6 p.5 Fundacja moze przeprowadzać zbiórki publiczne, aukcje i inne działania pozwalające zdobyć fundusze na przezwyciężenie trudnosci życiowych podopiecznych fundacji.

14. Fundacja może organizować działania z szeroko pojętego zakresu promocji zdrowia oraz promocji transplantologii i donacji narządów.

Rozdział III.

Majątek i dochody Fundacji

§8

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2.000 zł ( słownie: dwa tysiące złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§9

1. Dochody Fundacji mogą pochodzić z:

a. darowizn, spadków, zapisów

b. dotacji i subwencji osób prawnych oraz rządów innych państw i organizacji międzynarodowych,

c. ofiarności publicznej

d. dochodu z majątku Fundacji,

e. dochodu z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,

f. odsetek bankowych,

2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

§10

Działalność gospodarcza

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.

2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na terenie Unii Europejskiej i poza jej granicami.

4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, w zakresie:

a. działalności wydawniczej i poligraficznej,

b. działalności wystawienniczej, konferencyjnej i aukcyjnej,

c. działalności reklamowej, filmowej i fonograficznej,

d. sprzedaży detalicznej książek, płyt i dzieł sztuki i innej działalności tu nie wymienionej a zaakceptowanej przez Radę Fundacji

 

Rozdział IV.

Władze Fundacji

§11

Władzami Fundacji są:

a. Rada Fundacji, zwana dalej Radą.

b. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

 

Rozdział V.

Rada Fundacji

§12

1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.

2. Rada składa się z 3 do 7 członków i jest wybierana na pięcioletnią kadencję. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.

3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje Fundatorzy w uzgodnieniu z aktualnie urzędującym Przewodniczącym Rady, na wcześniejszy wniosek Fundatorów.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkowstwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady.

5. Członkowstwo w Radzie wygasa na skutek:

a. dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,

b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

c. śmierci członka,

6. Nie można łączyć członkowstwa w Radzie z członkowstwem w Zarządzie.

§13

Do zadań Rady należy w szczególności:

a. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,

b. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,

c. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,

d. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu. Decyzja ta nie dotyczy Fundatorów, którzy zasiadają w Zarządzie Fundacji.

e. podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji,

f. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji,

g. podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.

§14

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.

2. Rada może celem usprawnienia swoich posiedzeń częstszych niż wymienionych w punkcie 1 §14 lub w trybie nadzwyczajnym kontaktować się , wymieniać poglądy oraz głosować i podejmować uchwały za pomocą połączeń konferencyjnych, internetowych i innych nowoczesnych środków przekazu. Śladem spotkania jest protokół sporządzony z wirtualnego posiedzenia przez Przewodniczącego , przez niego podpisany i uzgodniony ze wszystkimi uczestnikami Rady.

3. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu zgłoszony na piśmie.

4. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

5. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu, bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego lub przynajmniej dwóch jej członków dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.

6. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.

7. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.

8. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.

§15

Zabrania się:

a. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem fundacji w stosunku do jej fundatorów oraz członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

b. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

Rozdział VI.

Zarząd

§16

1. Zarząd Fundacji składa się z 2 do 5 osób, w tym Prezesa, powołanych przez Radę Fundacji na pięcioletnią kadencję. W przypadku Zarządu dwuosobowego głos Prezesa w głosowaniu liczony jest podwójnie.

2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

3. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator.

4. Członkowstwo w Zarządzie ustaje na skutek:

a. Złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji,

b. Utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

c. Śmierci członka Zarządu.

5. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwoływani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady z zastrzeżeniem § 13 p.4.

§17

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do kompetencji Zarządu należy:

a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,

b. realizacja celów statutowych,

c. sporządzanie planów pracy i budżetu,

d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

e. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,

f. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,

g. składanie wniosku do Rady Fundacji o połączenie i likwidację Fundacji.

3. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

§18

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, w przypadku baraku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.

3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością osób, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Sposób reprezentacji

§19

1. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.

2. W sprawach majątkowych :

a. dotyczących kwot do 25.000 € (słownie - dwudziestu pięciu tysięcy euro) podpis może składać samodzielnie Prezes Fundacji lub Wiceprezes Fundacji.

b. dotyczących kwot powyżej 25.000 € (słownie - dwudziestu pieciu tysięcy euro) wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa lub wiceprezesa.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§20

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 

§21

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Rada Fundacji, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§22

1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji powiadamia właściwego ministra.

3. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.

Ostatnia zmiana Statutu Fundacji Asante zatwierdzona została przez Krajowy Rejestr Sądowy na posiedzeniu w dniu 22 listopada 2017. Sygnatura sprawy: ZG.VIII NS-REJ.KRS/017195/17/521.